Roimh seo

THEATRE

By Eric John MacDonald, Uig

B8011 

Uig Community Centre, 2005

 

DEAD OF WINTER 

 An Lanntair, Stornoway, 2006   

 
A DAY IN THE LIFE 

 Theatre Hebrides, 2007    


THE G FACTOR 

 Inverness Gaelic Youth Theatre, 2008   

 
KINLOCH... SOMEWHERE  

 Theatre Hebrides, 2009 

 A monologue performed by Iain Macrae 

 
THE OLD DAYS /THE FANKSIDE PHILOSOPHERS  

 Uig Community Centre, 2010   

Alasdair Maclennan and Iain MacIver


A FRITHEALADH/THE VISITOR  

 Community Venues throughout Lewis, 2010 

 A monologue performed by Maggie Smith 


Bho Sgaile Suainabhal

Community venues throughout Lewis 2015

Filmed by UIig Media Can be viewed on You tube very  soon

A monologue performed by Maggie Smith


An Good Samaritan

Community Venues throughout Lewis in 2016  

Actors Alasdair MacLennan and Maggie Smith
By Deirdre MacDonald, Stornoway

HOME AT LAST 
Based on events in her own family, at the time of the loss of two hundred men on HMY Iolaire on the Beasts of Holm just outside Stornoway Harbour on 1st January 1919 Ninety years later in 2009 Cabraich performed the play in Stornoway and at the Barvas and Brue Community Centre. 
The event was filmed by Mark MacLeod MacLeod, 2TY Productions and is available on the Home at Last DVD (£10, available from Cabraich.) 


SHORT FILMS  

Members of Cabraich have been involved in the making of several award-winning short films in recent years. Amongst them are several entries to FilmG, the Gaelic short film competition. 


ORTHOGENESIS, 2012

Dir. Eric John Macdonald / Keith Stringer 


TAIGH DHE, 2012

Dir. Eric John Macdonald   
Shortlisted Best Documentary   
Link

LEABHAR NA BEATHA, 2011

Dir. Keith Stringer   
Best Director Award  
Link

AS D’AONAIS, 2010

Dir. Alasdair Macleod   
FilmG Theme award   
Link

AM / AITE, 2009

Dir. Alasdair Macleod   
 Best screenplay Eric John Macdonald 
New voice award Maggie Smith   
Link  
Latest news 18. September - Ceilidh na Gaidhlig 2 an 2018


A-raoir bha oidhche mhath ga rireamh againn, cruinneachadh againn le orain,seanchasan agus ceol Gaidhlig,anns Na Gearranann.

A-raoir bha truir oganaich nar cois a' seinn agus a cluich. Thainig iad len toil fhein. Thaining boireannach aig aois 90 as Na Hearadh ga Na Gearrannan cuideachd. Sin an oidhche 'intergenerational'/iomadh ginealach is docha, a bha againn. 


Agus bha e gu tur sa Ghaidhlig a thoirt cothrom dhuinn a bhith cruthachail nar ciad chanan.

Ach caite a bheil seo a futadh plana Gaidhlig nan Eilean an Iar? Chan eil fhios agam co thige a chuireas mi fios airson faighneachd an toir iad dhuinn cuideachadh le sanasachd son an ath oidhche a bhios ann.

Tha buidheann saor thoileach againn a tha deonach coinneachadh uair anns a' mhios, ann an coimhearsnachd sam bith a chuireas fiathchadh thugainn.  Co a' coimhearsnachd anns na h-Eileannan a tha ag iarraidh Ceilidh na Gaidhlig an ath mhios?