Roimh seo

THEATRE

By Eric John MacDonald, Uig

B8011 

Uig Community Centre, 2005

 

DEAD OF WINTER 

 An Lanntair, Stornoway, 2006   

 
A DAY IN THE LIFE 

 Theatre Hebrides, 2007    


THE G FACTOR 

 Inverness Gaelic Youth Theatre, 2008   

 
KINLOCH... SOMEWHERE  

 Theatre Hebrides, 2009 

 A monologue performed by Iain Macrae 

 
THE OLD DAYS /THE FANKSIDE PHILOSOPHERS  

 Uig Community Centre, 2010   

Alasdair Maclennan and Iain MacIver


A FRITHEALADH/THE VISITOR  

 Community Venues throughout Lewis, 2010 

 A monologue performed by Maggie Smith 


Bho Sgaile Suainabhal

Community venues throughout Lewis 2015

Filmed by UIig Media Can be viewed on You tube very  soon

A monologue performed by Maggie Smith


An Good Samaritan

Community Venues throughout Lewis in 2016  

Actors Alasdair MacLennan and Maggie Smith
By Deirdre MacDonald, Stornoway

HOME AT LAST 
Based on events in her own family, at the time of the loss of two hundred men on HMY Iolaire on the Beasts of Holm just outside Stornoway Harbour on 1st January 1919 Ninety years later in 2009 Cabraich performed the play in Stornoway and at the Barvas and Brue Community Centre. 
The event was filmed by Mark MacLeod MacLeod, 2TY Productions and is available on the Home at Last DVD (£10, available from Cabraich.) 


SHORT FILMS  

Members of Cabraich have been involved in the making of several award-winning short films in recent years. Amongst them are several entries to FilmG, the Gaelic short film competition. 


ORTHOGENESIS, 2012

Dir. Eric John Macdonald / Keith Stringer 


TAIGH DHE, 2012

Dir. Eric John Macdonald   
Shortlisted Best Documentary   
Link

LEABHAR NA BEATHA, 2011

Dir. Keith Stringer   
Best Director Award  
Link

AS D’AONAIS, 2010

Dir. Alasdair Macleod   
FilmG Theme award   
Link

AM / AITE, 2009

Dir. Alasdair Macleod   
 Best screenplay Eric John Macdonald 
New voice award Maggie Smith   
Link  
Latest news 09. January - Laraich 2017 Faoilleach 28/29 Chaidh Laraich a chur air chois airson cruinneachadh seanchasan mu cuid de na ainmean aite ann an sgire Bun a Loch. Bidh cuid den fhiosrachadh ri fhaicinn Dihaoine 28mh agus Disathuirne 29mh anns an Ionad Coimhearsnachd ann an Liurbost..

Bidh balgam ri fhaighinn agus uine gu leor son na fiolmaichean, clar dutcha agus taisbeanadh beag mun iasgach, na faingean agus an doigh beatha a cnuasachadh.

Fhuair Cabraich taic bho Bord na Gaidhlig agus CnES agus Comann Eachdraidh Ceann a Tuath Nan Loch airson an cruinneachd seo a thoirt cruinn.