Oraid s Orain
Tha Cabraich a luib ceangal eadar na h-Eileanan an Iar agus Dubh na nGall troimh Iomairt Colmcille. Bidh tachartas le seanchas agus orain air loidhne, Dihaoine 7 Samhain aig 7.30f. Cuiribh fios gu gaelichebrides@gmail.com airson tuilleadh fiosrachadh.   
Latest news 06. March - Sgilean ura son ceilidh air loidhne Bheir tabhartas bhon Corra Foundation, cothrom ga barrachd luchd ciuil is luchd eisteachd cuideachadh fhaighinn le ipad, fon agus computair. Bheir sin an cothrom dhaibh faighinn gu na ceilidhean sheachdaineach air loidhne. Bha 30 daoine a dol chun ceilidh ann an Steornabhagh gach Dihaoine agus  tha decihnear air taic fhighinn chun an seo. Sin fichead duine ri lorg fhathast.