Oraid s Orain
Tha Cabraich a luib ceangal eadar na h-Eileanan an Iar agus Dubh na nGall troimh Iomairt Colmcille. Bidh tachartas le seanchas agus orain air loidhne, Dihaoine 7 Samhain aig 7.30f. Cuiribh fios gu gaelichebrides@gmail.com airson tuilleadh fiosrachadh.   
Latest news 13. November - Amhrain furasta agus taic le giotar Amhrain bheaga furasta