Oraid s Orain
Tha Cabraich a luib ceangal eadar na h-Eileanan an Iar agus Dubh na nGall troimh Iomairt Colmcille. Bidh tachartas le seanchas agus orain air loidhne, Dihaoine 7 Samhain aig 7.30f. Cuiribh fios gu gaelichebrides@gmail.com airson tuilleadh fiosrachadh.   
Latest news 09. January - Ceilidh Amhrain Gaidhlig s ceol duthchail. Tha amhrain Gaidhlig agus ceol dutchail againn gach seachdainn air a cheilidh air loidhne. Thigeamh an cois sluchd ciuil a Leodhas agus luchd ionnsachaigh na Gaidhlig a Ceann a Deas na h- Alba agus Canada. Tha dibh lan di beathte a thighinn a d' eisteachd.