Ceilidh na Gaidhlig Grinneabhat 29mh Giblein
Maggie February 28, 2016
Bha Ceilidh na Gaidhlig air a Bhac air leth sorbheachail. A gabhail part bha Anna NicIllfhinein, Sam MacAoidh, Donnchadh Shirkie, Mairi Nic Ill Fhinnein, Ceitidh Greumach, Coisir Sgire a Bhac, Ruaraidh Domhnallach, Domhnall Saunders, Niall MacRisnidh, Raonaid Cheannadach, Maighread Stiubhairt, Comhlan Og a Mhailiodan, Magaidh Nic a Ghobhainn agus Ali Ban agus tha mi an dochas nach do dh' fhag mi daoine as. Tapadh leibh uile. Bidh an ath Cheilidh na Gaidhlig ann an Grinneabhat an Bhradhghair air an 29mh latha den Ghiblein. Deilbh cluich, orain, seanchasan agus bardachd gu leor. Curibh air a  mhioseachan e an drasta!!. 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: