M' ur deighinn

Thàinig sinn cruinn air sgàth gu robh sinn a’ faicinn an cànan agus an dualchas as na h-eileanan ag atharrachadh gu mòr. Bha seo ann an 2010 agus le glè bheag ach ar deòin, tha sinn a’ cur air beulaimh dhaoine, boillsgeadh den an dualchas, a tha a togail còmhradh agus a dèanamh co-meas eadar an diugh san dè.


Tha sinn fortanach gu bheil sgrìobhadairean, seinneadairean, luchd ciùil, bàrd, cleasaichean agus luchd innleachach nam putan, nar luib, a tha a cruthachadh ealain, a tha buntain ri muinntir nan eilean, ach a bheir buaidh air daoine thall ’s a bhos.


Buill 

  
Eric John MacDonald is a writer based in Uig whose work has been performed extensively. ► Past Productions   

Maggie Smith, actor, singer and adapter of English scripts to her native language of Gaelic. 

Alasdair Campbell
, a writer from Ness, has published several books of plays, and also writes novels and short stories. 

Iain MacIver, actor, has appeared in several Cabraich productions, An Seòladh (BBC Alba) and many Mac a Noonoo comedy sketches.   
 
Keith Stringer, a film-maker based in Uig, and shot, directed and edited several short pieces with the group. ► Uig MediaPast Productions 

Alasdair MacLennan Actor from Shawbost on the Westside of Lewis has appeared in several short films by Uig Media and is currently performing in The Good Samaritan by Eric J MacDonald Jan-June 2016
 
 
.   
Latest news 09. November - Beyond Words- Gaidhlig  Seanchasan sa Ghaidhlig ann an Horshader an Siabost. Thigeamh a cheilidh. Seanchasan Magaidh Nic a 'Ghobhainn, Domhnall Saunders is daoine eile.