M' ur deighinn

Thàinig sinn cruinn air sgàth gu robh sinn a’ faicinn an cànan agus an dualchas as na h-eileanan ag atharrachadh gu mòr. Bha seo ann an 2010 agus le glè bheag ach ar deòin, tha sinn a’ cur air beulaimh dhaoine, boillsgeadh den an dualchas, a tha a togail còmhradh agus a dèanamh co-meas eadar an diugh san dè.


Tha sinn fortanach gu bheil sgrìobhadairean, seinneadairean, luchd ciùil, bàrd, cleasaichean agus luchd innleachach nam putan, nar luib, a tha a cruthachadh ealain, a tha buntain ri muinntir nan eilean, ach a bheir buaidh air daoine thall ’s a bhos.


Buill 

  
Eric John MacDonald is a writer based in Uig whose work has been performed extensively. ► Past Productions   

Maggie Smith, actor, singer and adapter of English scripts to her native language of Gaelic. 

Alasdair Campbell
, a writer from Ness, has published several books of plays, and also writes novels and short stories. 

Iain MacIver, actor, has appeared in several Cabraich productions, An Seòladh (BBC Alba) and many Mac a Noonoo comedy sketches.   
 
Keith Stringer, a film-maker based in Uig, and shot, directed and edited several short pieces with the group. ► Uig MediaPast Productions 

Alasdair MacLennan Actor from Shawbost on the Westside of Lewis has appeared in several short films by Uig Media and is currently performing in The Good Samaritan by Eric J MacDonald Jan-June 2016
 
 
.   
Latest news 18. September - Ceilidh na Gaidhlig 2 an 2018


A-raoir bha oidhche mhath ga rireamh againn, cruinneachadh againn le orain,seanchasan agus ceol Gaidhlig,anns Na Gearranann.

A-raoir bha truir oganaich nar cois a' seinn agus a cluich. Thainig iad len toil fhein. Thaining boireannach aig aois 90 as Na Hearadh ga Na Gearrannan cuideachd. Sin an oidhche 'intergenerational'/iomadh ginealach is docha, a bha againn. 


Agus bha e gu tur sa Ghaidhlig a thoirt cothrom dhuinn a bhith cruthachail nar ciad chanan.

Ach caite a bheil seo a futadh plana Gaidhlig nan Eilean an Iar? Chan eil fhios agam co thige a chuireas mi fios airson faighneachd an toir iad dhuinn cuideachadh le sanasachd son an ath oidhche a bhios ann.

Tha buidheann saor thoileach againn a tha deonach coinneachadh uair anns a' mhios, ann an coimhearsnachd sam bith a chuireas fiathchadh thugainn.  Co a' coimhearsnachd anns na h-Eileannan a tha ag iarraidh Ceilidh na Gaidhlig an ath mhios?