Email again:

Foghar 2019 

Tha Cabraich air a bhith trang: 

Tha Cd Cailleach an Deacoin ri fhaighinn bho Clach Press clachpress@hotmail.com neo lewisculturalproducts@gmail.com

Tha da CD de orain bho Dhomhnall Angaidh MacMhathainn a Barbhas air a thighinn a mach as ur. Traditional Songs of the Island agus Traditional Medal Winner


Laraich; Leabhar le fiosrachadh mu ainmean aite a chaidh a chruinneachadh air Na Lochan. Ainmean aite sa Ghaidhlig agus cuid bho am nan Lochannaich.
Proiseact Coimhearsanachd air na Lochan. 

The an da Cd a rinn Ruaraidh Domhnallach- Fasan a dh' Fhalbh (2012) agus Suil Air Ais (2017) rim faighinn s na buthtean a rithist. 

Tha cruinneachadh de naidheachdan a bha aig balaich Leodhais a bha nam prisonaich aig am an darna cogadh anns an leabhran Cuimhneachain St Valery.(2018)  


Contact us for further information.