Email again:

Samhradh 2019 

Tha Cabraich air a bhith trang: 

Tha da Cd de orain bho Domhnall Angaidh MacMhathainn a Barbhas air a thighinn a mach as ur. Traditional Songs of the Island agus Traditional Medal Winner. 


Laraich; Leabhar le fiosrachadh mu ainmean aite a chaidh a chruinneachadh air Na Lochan. Ainmean aite sa Ghaidhlig agus cuid bho am nan Lochannaich.
Proiseact Coimhearsanachd air na Lochan. 

The an da Cd a rinn Ruaraidh Domhnallach- Fasan a dh' Fhalbh (2012) agus Suil Air Ais (2017) rim faighinn s na buthtean a rithist. 


Contact us for further information.