Email again:

Bidh Cabraich a’ cur air adhairt drama agus tachartasan anns a'choimhearsnachd.

A toirt adhbhar ga daoine èirigh bhon telebhisean agus greimeachadh ri dualchas nan eilean.

Bidh Cabraich a thadhal air buidhnean seann dhaoine a cur seachad uair a thide, le deilbh cluich, orain, ceol agus seanchasan.


Peigi Oighrig Nic a Ghobhainn bhon a Chnip an Uig, a d' innse mar a fhuair i git a bhardachd anns an fiolm goirid Gealladh a' Bhard an 2014.

Sreath de fiolmaichean a rinn Uig Media agus Cabraich a chaidh a shealltainn an aitichean air feadh an eilein.Tha iad ri 'm faighinn air an DVD Ur Toradh a bhios ri cheannach  ro dheireadh na mios (Gearrain 2016)  


Contact us for further information.