Email again:

Tha Cabraich steidhicte an Leodhas anns na h-Eileanan an Iar. 


2020 Ceangal eadar Alba is Eirinn gach mios eadar Sultain-Dubhlachd le seinneadairean, bard is seanachaidhean as na h-Eileanan an Iar.  


2020

Proiseact Coimhearsnachd

Rotal: Leabhar Ùr Iasgairean Leòdhais is Na Hearadh ag innse mun obair agus nàdar air a bheil iad cho mothachail. Tha 20 iasgairean ag innse an sgeòil fhèin.


Proiseact Coimhearsnachd 

Tha Cabraich air a bhith an luib Bàta nan Salm, 10 bliadhna a nis. Thèid an fhiosrachadh a chaidh a chruinneachadh a thasgadh am bliadhna

2019  

Tha Cd Cailleach an Deàcoin ri fhaighinn bho Clach Press clachpress@hotmail.com neo lewisculturalproducts@gmail.com


Tha dà CD de òrain bho Dhòmhnall Angaidh MacMhathainn à Barbhas air a thighinn a-mach as ùr. Traditional Songs of the Island agus Traditional Medal Winner.


Proiseact Coimhearsnachd Làraich: Leabhar le fiosrachadh mu ainmean àite a chaidh a chruinneachadh air Na Lochan. Ainmean àite sa Ghàidhlig agus cuid bho am nan Lochannaich.
Pròiseact Coimhearsanachd air na Lochan.

Proiseact Coimhearsnachd

Tha an dà Cd a rinn Ruaraidh Dòmhnallach- Fasan a dh' Fhalbh (2012) agus Sùil Air Ais (2017) rim faighinn s na bùthtean a rithist.

Proiseact Coimhearsnachd 

Tha cruinneachadh de naidheachdan a bha aig balaich Leòdhais a bha nam prìosanaich aig àm an darna cogadh anns an leabhran Cuimhneachain St Valery. (2018)  





Contact us for further information.