An drasda

 OS MO CHIONN SHEINN AN UISEAG 


OS MO CHIONN SHEINN AN UISEAG a sgrìobh Eric I Dòmhnallach. Tha Màiri a cuimhneachadh air na lathaichean a bha i aig a’ sgadan. Bha i ann an criùtha de thriùir a bha a’ leantainn an iasgaich eadar Sealltainn agus bailtean mòra an iasgaich air taobh an ear Shasainn. Chaidh an scriobt a stèideachadh air còmhraidhean ri boireannaich à Leòdhas a bha ris an obair anns na 1920’s. Tha Mairi a’ mineachadh na h-obrach agus a’ suathadh air suidhichean anns a’ choimhearsanachd anns an latha anns a bheil sin.


Based on extensive interviews with the last surviving Herring Girls the play incorporates traditional songs and visual imagery into the telling of a life story.Mairi has regrets but no trace of self pity : rather an air of defiance , dignity and indomitable good humour as she looks back on life well lived.

The play has been performed at venues throughout the islands including Shawbost, Carloway, Ness and Eriskay and was broadcast on Radio Nan Gaidheal on New Years Eve 2011.  An English language version was broadcast on Isles FM in May 2013 and will be heard on other community stations later this year. See the full list of past performances click here.

Forthcoming Performances


6th July Aros Isle of Skye 


Contact us for further information.


 


GU LEOR DE SEORS' AN CABHARSTAIGH

GU LEÒR DE SEÒRS’ AN CABHARSTAIGH a sgrìobh Alasdair Caimbeul.  Stad dà Leòdhasach anns an taigh chuirt an deidh turas dhan Eilean Sgitheanach ‘s iad air a bhith a’ lorg obair. ‘S iomadh èiginn a bha aca air an t-slighe, mas do stad iad air taobh a muigh a Co-op ann an Steòrnabhagh.Latest news 09. January - Laraich 2017 Faoilleach 28/29 Chaidh Laraich a chur air chois airson cruinneachadh seanchasan mu cuid de na ainmean aite ann an sgire Bun a Loch. Bidh cuid den fhiosrachadh ri fhaicinn Dihaoine 28mh agus Disathuirne 29mh anns an Ionad Coimhearsnachd ann an Liurbost..

Bidh balgam ri fhaighinn agus uine gu leor son na fiolmaichean, clar dutcha agus taisbeanadh beag mun iasgach, na faingean agus an doigh beatha a cnuasachadh.

Fhuair Cabraich taic bho Bord na Gaidhlig agus CnES agus Comann Eachdraidh Ceann a Tuath Nan Loch airson an cruinneachd seo a thoirt cruinn.