An drasda

 OS MO CHIONN SHEINN AN UISEAG 


OS MO CHIONN SHEINN AN UISEAG a sgrìobh Eric I Dòmhnallach. Tha Màiri a cuimhneachadh air na lathaichean a bha i aig a’ sgadan. Bha i ann an criùtha de thriùir a bha a’ leantainn an iasgaich eadar Sealltainn agus bailtean mòra an iasgaich air taobh an ear Shasainn. Chaidh an scriobt a stèideachadh air còmhraidhean ri boireannaich à Leòdhas a bha ris an obair anns na 1920’s. Tha Mairi a’ mineachadh na h-obrach agus a’ suathadh air suidhichean anns a’ choimhearsanachd anns an latha anns a bheil sin.


Based on extensive interviews with the last surviving Herring Girls the play incorporates traditional songs and visual imagery into the telling of a life story.Mairi has regrets but no trace of self pity : rather an air of defiance , dignity and indomitable good humour as she looks back on life well lived.

The play has been performed at venues throughout the islands including Shawbost, Carloway, Ness and Eriskay and was broadcast on Radio Nan Gaidheal on New Years Eve 2011.  An English language version was broadcast on Isles FM in May 2013 and will be heard on other community stations later this year. See the full list of past performances click here.

Forthcoming Performances


6th July Aros Isle of Skye 


Contact us for further information.


 


GU LEOR DE SEORS' AN CABHARSTAIGH

GU LEÒR DE SEÒRS’ AN CABHARSTAIGH a sgrìobh Alasdair Caimbeul.  Stad dà Leòdhasach anns an taigh chuirt an deidh turas dhan Eilean Sgitheanach ‘s iad air a bhith a’ lorg obair. ‘S iomadh èiginn a bha aca air an t-slighe, mas do stad iad air taobh a muigh a Co-op ann an Steòrnabhagh.Latest news 18. September - Ceilidh na Gaidhlig 2 an 2018


A-raoir bha oidhche mhath ga rireamh againn, cruinneachadh againn le orain,seanchasan agus ceol Gaidhlig,anns Na Gearranann.

A-raoir bha truir oganaich nar cois a' seinn agus a cluich. Thainig iad len toil fhein. Thaining boireannach aig aois 90 as Na Hearadh ga Na Gearrannan cuideachd. Sin an oidhche 'intergenerational'/iomadh ginealach is docha, a bha againn. 


Agus bha e gu tur sa Ghaidhlig a thoirt cothrom dhuinn a bhith cruthachail nar ciad chanan.

Ach caite a bheil seo a futadh plana Gaidhlig nan Eilean an Iar? Chan eil fhios agam co thige a chuireas mi fios airson faighneachd an toir iad dhuinn cuideachadh le sanasachd son an ath oidhche a bhios ann.

Tha buidheann saor thoileach againn a tha deonach coinneachadh uair anns a' mhios, ann an coimhearsnachd sam bith a chuireas fiathchadh thugainn.  Co a' coimhearsnachd anns na h-Eileannan a tha ag iarraidh Ceilidh na Gaidhlig an ath mhios?